Үүсгэн байгуулагч

Монголын барилгын үндэсний ассоциаци

Эрхэм зорилго Монгол улсын барилгын салбарын бизнесийн орчинг төгөлдөржүүлэх төрийн бодлогод гишүүн байгууллагуудын үзэл баримтлал зөвлөмжийг тусгуулах , төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх ашиг сонирхолыг хамгаалах, сургалт, судалгаа , мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэн хөгжлийг эрчимжүүлэх . Алсын хараа Барилгын салбарын зөв засаглал бий болгох бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх. Үнэт зүйлс - Гишүүн байгууллагуудад чиглэсэн үр ашигтай үйл ажиллагаа үзүүлэх - Гишүүдийн хууль ёсны ашиг сонирхолыг хамгаалах - Барилгын салбарын тухай үнэн бодитой мэдээлэл , сурталчилгаа түгээх